תקנון הומני-FLASH SALE ספטמבר 2023

  1. תקנון הומני FLASH SALE ספטמבר 2023

   1. חברת הומניקיישן – מרכז להתפתחות אישית בע"מ יוצאת במבצע המעניק הטבה על תכנית אאוטפיט. שם המבצע – " הומני FLASH SALE ספטמבר 2023".
   2. הגדרות:

   "החברה" – חברת הומניקיישן – מרכז להתפתחות אישית בע"מ.

   "ימי המבצע" – המבצע יחל  בתאריך 4.9.23 בשעה 9:00 ויסתיים ביום 10.9.23 בחצות.

   1. במסגרת המבצע תינתנה ההטבה על רכישת תכנית אאוטפיט במחיר מלא וקבלת תכנית אאוטפיט פרו ל – 3 חודשים בדיגיטל (קרי, זום) במתנה.
   2. באמצעים המקוונים של החברה יפורסם טופס הרשמה להשתתפות במבצע. ככל שהטופס המקוון ימולא ויישלח על ידי הלקוח בימי המבצע בין המועדים 4.9.2023-10.9.2023, או ככל שתעשה פנייה טלפונית או אחרת למשרדי החברה לצרכי הרשמה בימי המבצע, תישמר ללקוח הזכות ליהנות מתנאי המבצע, גם אם התשלום בפועל יבוצע במועד המאוחר לימי המבצע, אך לא יאוחר מיום 12.9.2023. 

   כך, כל לקוח שפנייתו תתקבל בחברה בימי המבצע, יהיה זכאי להנות מההנחות המפורטות בסעיף 3 לתקנון, ובלבד שההרשמה בפועל והתשלום עבור המוצרים שירכשו יבוצע לא יאוחר מיום 12.9.2023.

   לקוח שפנייתו התקבלה בחברה בימי המבצע, אך לא ביצע הרשמה בפועל ותשלום עד ליום  בשעה 20:00 12.9.2023, לא יהיה זכאי להנחות המפורטות בתקנון זה.

   1. חברת הומניקיישן רשאית להפסיק את המבצע בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לתנאי תקנון זה.
   2. מימוש הרכישה שבוצעה במהלך המבצע יהיה בתוקף לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בהתאם להחלטת הלקוח ולמועדים שנקבעו בחברת הומניקיישן לתוכנית שרכש (להלן: "תקופת המימוש"). במקרים מיוחדים, הלקוח יהיה רשאי להאריך את תקופת המימוש לתקופה שתאושר על ידי החברה. על מנת לבצע הארכה, על הלקוח לפנות בבקשה בכתב לשירות הלקוחות של החברה, ולפרט בבקשתו מדוע מתבקשת הארכה. החברה מתחייבת להשיב לפנייתו של הלקוח בתוך 10 ימים ממועד הפנייה המנומקת. ככל שהסדנה נדחתה ביוזמת החברה, תתווסף תקופת הדחייה לתקופת המימוש באופן שניתן יהיה לממש את הרכישה במשך 12 חודשים בתוספת תקופת הדחייה.

   לקוח המבקש לממש את רכישתו ולהשתתף בסדנא/ות במועד מאוחר יותר כך שמועד תחילת הסדנאות או אחת מהם חל לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההרשמה, הלקוח מתחייב לשאת בהפרש שבין המחיר ששילם ונקוב בהסכם זה לבין מחיר המחירון המעודכן של החברה לאותה עת, ככל שיהיה הפרש, כתנאי להשתתפות בסדנאות.

   1. לקוח שיבטל את הרשמתו באופן ובתנאים המפורטים בהסכם ההרשמה, שאלת זכאותו לקבל החזר כספי תיבחן בהתאם למדיניות הביטולים של חברת הומניקיישן ובכפוף להסכם ההרשמה.
   2. ההטבה אינה ניתנת להעברה לאדם אחר או לזיכוי כספי בגין הסדנה אותה מקבל במתנה.
   3. ט.ל.ח.
עגלת קניות0
אין מוצרים בעגלה