תקנון מבצע "חרבות ברזל" – מתחזקים ומחזקים

1. חברת הומניקיישן – מרכז להתפתחות אישית בע"מ יוצאת במבצע המעניק הנחות על מגוון מוצרים ותוכניות. שם המבצע – "מבצע חרבות ברזל – מתחזקים ומחזקים".

2. הגדרות:
"החברה" – חברת הומניקיישן – מרכז להתפתחות אישית בע"מ.
"ימי המבצע" – המבצע יחל בתאריך 31.10.23 בשעה 9:00 ויסתיים ביום 15.11.2023 בחצות.

3. במסגרת המבצע תינתנה ההנחות הבאות ממחיר המחירון של החברה, השמור במשרדי החברה (ניתן לעיין במחירון באמצעות בקשה ממחלקת המכירות של החברה):
א. לקוח אשר ירכוש בימי המבצע את אחת/שתי הסדנאות מהות ומקור יזכה להנחה בגובה של 30%.
ב. לקוח אשר יקנה כל סדנה אחרת יזכה להנחה בגובה של 20% בעבור כל סדנה שרוכש.

4. ניתן יהיה לרכוש ע"פ גובה ההנחה כל סדנה בהומניקיישן למעט התכניות הבאות: ליווי אישי, ליווי עסקי ופגישות קאוצ'יניג.

5. באמצעים המקוונים של החברה יפורסם טופס הרשמה להשתתפות במבצע. ככל שהטופס המקוון ימולא ויישלח על ידי הלקוח בימי המבצע בין המועדים 31.10.2023-2.11.2023, או ככל שתעשה פנייה טלפונית או אחרת למשרדי החברה לצרכי הרשמה בימי המבצע, תישמר ללקוח הזכות ליהנות מתנאי המבצע, גם אם התשלום בפועל יבוצע במועד המאוחר לימי המבצע, אך לא יאוחר מיום 15.11.2023.
כך, כל לקוח שפנייתו תתקבל בחברה בימי המבצע, יהיה זכאי להנות מההנחות המפורטות בסעיף 3 לתקנון, ובלבד שההרשמה בפועל והתשלום עבור המוצרים שירכשו יבוצע לא יאוחר מיום 20.11.2023.
לקוח שפנייתו התקבלה בחברה בימי המבצע, אך לא ביצע הרשמה בפועל ותשלום עד ליום בשעה 20:00 20.11.2023, לא יהיה זכאי להנחות המפורטות בתקנון זה.

6. חברת הומניקיישן רשאית להפסיק את המבצע בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לתנאי תקנון זה.

7. מימוש הרכישה שבוצעה במהלך המבצע יהיה בתוקף לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בהתאם להחלטת הלקוח ולמועדים שנקבעו בחברת הומניקיישן לתוכנית שרכש (להלן: "תקופת המימוש"). במקרים מיוחדים, הלקוח יהיה רשאי להאריך את תקופת המימוש לתקופה שתאושר על ידי החברה. על מנת לבצע הארכה, על הלקוח לפנות בבקשה בכתב לשירות הלקוחות של החברה, ולפרט בבקשתו מדוע מתבקשת הארכה. החברה מתחייבת להשיב לפנייתו של הלקוח בתוך 10 ימים ממועד הפנייה המנומקת. ככל שהסדנה נדחתה ביוזמת החברה, תתווסף תקופת הדחייה לתקופת המימוש באופן שניתן יהיה לממש את הרכישה במשך 12 חודשים בתוספת תקופת הדחייה.
לקוח המבקש לממש את רכישתו ולהשתתף בסדנא/ות במועד מאוחר יותר כך שמועד תחילת הסדנאות או אחת מהם חל לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההרשמה, הלקוח מתחייב לשאת בהפרש שבין המחיר ששילם ונקוב בהסכם זה לבין מחיר המחירון המעודכן של החברה לאותה עת, ככל שיהיה הפרש, כתנאי להשתתפות בסדנאות.

8. לקוח שיבטל את הרשמתו באופן ובתנאים המפורטים בהסכם ההרשמה, שאלת זכאותו לקבל החזר כספי תיבחן בהתאם למדיניות הביטולים של חברת הומניקיישן ובכפוף להסכם ההרשמה.

9. ההנחה אינה ניתנת להעברה או לרישום של אדם אחר, ההנחה הינה אישית לכל בוגר שרכש עבורו מס' סדנאות ע"פ הרשום בסעיף 3.

10. המרה או החלפה של תוכנית או חבילה שנרכשה במהלך המבצע, תתאפשר בהתאם לשיקול דעתה של החברה. לא תינתן הנחה עבור תוכנית או סדנה שהוחלפה, אלא אם החברה תחליט אחרת והדבר יוסכם בין החברה ללקוח בכתב.

11. ט.ל.ח.